Vraag het Gertie

Algemene Voorwaarden ‘Meer dan een dak’

  • 18 februari 2021

ALGEMENEGSVOORWAARDEN ADVIES/ONTWERPEN 52016

Interieur Design 3L & Meer dan een dak: Cuijk,

Artikel 1 – Begripsbepaling

De opdrachtnemer: Buro: Interieur Design 3L & Meer dan een dak hierna te noemen ID3L

De opdrachtgever: de wederpartij die aan ID3L opdracht heeft gegeven tot het verrichten van adviezen en werkzaamheden.

De opdracht: de ondertekende opdrachtbevestiging voor het opstellen van een uniek ontwerp door de interieurontwerper voor een of meerdere ruimten, volgens hiertoe geldende tarieven. 

Meerwerk: overige werkzaamheden en werk door derden, voor rekening van de opdrachtgever, die niet vallen onder de oorspronkelijk opdracht.

Intake: kennismakingsgesprek waarin, of formulier waarop de wensen van de opdrachtgever genoteerd worden. Het intake formulier is onderdeel van de opdracht.

Project: het deel of ruimte in het pand, gebouw of bouwwerk, waarop de aan de ID3L verstrekte opdracht betrekking heeft. Project kan bestaan uit: advies op uurtarief, concept schetsontwerp 2D, definitief ontwerp 3D, Detail ontwerp uitwerking onderdelen, materiaalkeuzen indicatief, materiaalkeuzen definitief, aanbesteden, bouwbegeleiding, 

Advieskosten: kosten per uur voor werkzaamheden, exclusief bureaukosten, reiskosten e.d. volgens verstrekte tarievenlijst. 

Bureaukosten: kosten per uur voor werkzaamheden ‘tekenkamer’, administratie, verzend -en reiskosten e.d. volgens tarievenlijst. 

Reiskosten: kosten per uur op 45 euro vermeerderd met een kilometer–vergoeding ‘a € 0,29 p/km excl. BTW. Visa versa.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2•1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ID3L en alle overeenkomsten die zijn gesloten ID3L, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

2•2. Algemene Voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door ID3L schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbieding en totstandkoming opdracht

3•1. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van ontvangst van de ondertekende offerte, of betalingen via de website aan opdrachtgever.

3.2. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig 3 maanden na datum offerte.

3.3. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen e.d. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en mag hij zijn offerte hierop baseren. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende dan wel niet correct was en aanpassingen

van oorspronkelijk voorziene werken noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn bij de opdracht gever als meerwerk in rekening worden gebracht.

3.4 Indien opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst wijzigt wordt het hieruit voortvloeiende werk beschouwd als meerwerk.

Artikel 4 – Prijs

4•1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4•2. Het tarief voor meerwerk bedraagt € 80,00 per uur excl. BTW.

4•3. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Zoals het opvragen van offertes en aanbesteden van de opdracht, extra adviesuren.

4.4. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging/ het intake – formulier, ontvangt opdrachtgever een voorschotnota van ID3L. Zodra de voorschotnota is voldaan zal ID3L, conform opdracht, de werkzaamheden aanvangen. Aan het eind van iedere maand zullen alle gemaakte kosten op factuur aan opdrachtgever worden gespecificeerd en, voor zover van toepassing, worden verrekend met door ID3L ontvangen voorschotten.

4.5. Alle gehanteerde tarieven en prijzen van ID3L worden weergegeven in Euro’s en zijn exclusief de wettelijk geldende BTW, overige heffingen van overheidswege, exclusief reiskosten, kopie kosten en overige kosten die nodig zijn om diensten te leveren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.6. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten. ID3L behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven aan te passen.

Artikel 6 – Betaling

6•1. Alle betalingen dienen te geschieden in Euro’s. Bij betalingsopdrachten via de bank geldt de datum van creditering van de bank van ID3L als de datum van betaling.

6•2. Alle betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. De betaalmethoden hiervoor zijn:

– Overschrijving via de bank, aangegeven op de factuurt.n.v. Interieur Design 3L te Cuijk, onder vermelding van het factuurnummer.

– Contant, aan vertegenwoordiger van ID3L interieurontwerp.

– IDEAL via digitale aankoop.

Artikel 7 – Betaling verzuim en invorderingskosten

7.1 Wanneer opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen heeft betaald is hij zonder ingebrekestelling direct in verzuim.

7•2. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 4% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke (handels-)rente.

7•3. Alle door de ID3L gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7•4. Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties worden vastgesteld op 15% over het openstaande bedrag met een minimum van €120,00. Als de werkelijk gemaakte kosten deze berekening overtreffen zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Buitengerechtelijke kosten bij alle andere transacties worden vastgesteld conform de wettelijke regeling.

7•5. De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op de ID3L.

7•6. Elke betaling strekt steeds ter voldoening van allereerst de rente en de kosten en vervolgens op de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij die betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.

7•7. Alle vorderingen van de ID3L worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Faillissementswet heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren.

Artikel 8 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht

8•1. Indien een levertijd is overeengekomen, gaat deze in na betaling van de voorschotnota.

8•2. De levertijd is bij benadering en afhankelijk van op de ten tijde van de opdrachtbevestiging geldende omstandigheden en kan bij gewijzigde omstandigheden door opdrachtnemer worden verlengd.

8•3. Indien de overschrijding van de levertijd niet te wijten is aan de ID3L, geeft de overschrijding de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

8.4 Indien er sprake is van meerwerk kan de opdrachtnemer de levertijd verlengen.

Artikel 9 – Afwijking van het ontwerp

9•1. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging gaat opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van opdrachtnemer en geeft deze daarmee alle ruimte om het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van de door de opdrachtgever kenbaar gemaakt wensen, in te vullen. Het is niet altijd mogelijk om met alle wensen van de opdrachtgever rekening te houden.

9•2. De opdrachtgever is vrij in het opvolgen van adviezen die ID3L geeft, mocht de opdrachtgever besluiten een advies (gedeeltelijk) niet op te volgen is de opdrachtgever wel verplicht tot volledige betaling van de geleverde diensten aan ID3L. ID3L is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

9•3. De diensten van ID3L worden met uiterste zorgvuldigheid en onafhankelijk uitgevoerd. Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van ID3L dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan ID3L worden meegedeeld.

9•4. Alle te leveren diensten van ID3L die de opdrachtgever aanvraagt worden vermeld in de offerte. Indien de opdrachtgever extra diensten buiten de offerte om wil en de levering in gedeelten geschiedt, heeft ID3L het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen, waarvan de kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn

9•5. De ontwerpen en ideeën van de ID3L zijn niet maatvast, maar benaderen de werkelijkheid, tenzij de opdrachtgever opdracht geeft voor het maken van een maatvaste tekening (meerwerk).

9•6. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van de ID3L en anderzijds de realiseerbaarheid van het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst/ opdracht. Afwijkingen, die alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 10 – Eigendoms- en auteursrechten 

10•1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die de ID3L bij de vervulling van de opdracht en/of overeenkomst heeft vervaardigd, blijven eigendom van ID3L, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. 

10.2 ID3L behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en anderen bescheiden. 

10•3. De ID3L heeft, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, duplicatie en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zulks ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtgever of derden. ID3L is ten alle tijden gerechtigd foto’s te nemen van het uitgevoerde project. Op de ontwerpen komt het merkteken van ID3L. 

10•4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van ID3L, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van ID3L. ID3L kan opnieuw advieskosten in rekening brengen alvorens toestemming te verlenen voor het herhalen van de uitvoering van een ontwerp van ID3L, of een deel daarvan. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11•1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had moeten zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

11.1.a Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructie – en installatie adviezen, door derden worden vervuld is de ID3L voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

11•1. b. De interieurontwerper is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

11.1.c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken en personen welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

11.1.d. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

11.1.e. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

11.1.f. Indien de assuradeur van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot tweemaal de prijs van de opdracht, meerwerk uitgezonderd.

11•2. ID3L steeds bevoegd om fouten waar -voor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/ of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

11•3. Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval 8 dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken bij ID3L schriftelijk bij aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

11•4. ID3L is niet aansprakelijk voor ontwerpen die in strijd zijn met bouwregelgeving en/of plaatselijke reglementen dan wel verordeningen

11•5. ID3L is niet aansprakelijk voor afwijkingen in maatvoering daar het slechts om schetstekeningen gaat welke niet maatvast worden opgesteld, De schetstekeningen dienen alleen ter indicatie van de situatie waarop het onderwerp betrekking heeft. Aan de op de tekening afgebeelde situatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 12 – Ontbinding en opschorting

12•1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. Een en ander laat onverlet de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige door opdrachtgever geleden schade.

12.2 In geval van overmacht heeft de ID3L het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij schadeplichtig is. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan de ID3L kan worden toegerekend.

De ID3L heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst intreedt nadat de ID3L zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13 – Bescherming persoonsgegevens

13•1. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ID3L. Uw gegevens worden gebruikt voor beoordeling bij het aangaan en de uitvoering van de leverings -overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klant relatie, waaronder het gericht uitvoeren van marketing door ID3L en de invordering van verschuldigde betalingen.

13•2. ID3L verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, behalve haar ingehuurd personeel, waardoor uw privacy in het geding komt. Wel mag ID3L de resultaten van het ontwerp gebruiken voor eigen marketing doeleinden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14•1. Het Nederlandse recht is van toepassing op de opdracht en de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel