Vraag het Gertie

Algemene Voorwaarden ‘Meer dan een dak’

 • 18 februari 2021

 Versie 13-07-2022

Voor alle diensten geleverd door Gertie van Driel van Meer dan een dak een onderdeel van Buro ID3L, gevestigd in Cuijk, KvK nummer 17188226, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van: Workshop/ Training/ Webinar/Cursus/ van Driel methode /toolkit en persoonlijke consulten. Hierna te noemen: Meerdaneendak.nl

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Meerdaneendak.nl een overeenkomst met betrekking tot deelname aan de e-learning en/of cursus sluit.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Online Training: E-learning, Seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, van Driel Methode en persoonlijke consulten met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden en/of persoonlijke hulp op afstand
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Meer dan een dak’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Een inschrijving voor een online training impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving, bevestiging consult en cursus

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van ‘Meer dan een dak’ aanmelden voor deelname aan een training of persoonlijk consult. Door inschrijving voor een training of persoonlijk consult aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ‘Meer dan een dak’ komen slechts tot stand indien de aanmelding door ‘Meer dan een dak’ aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Meerdaneendak.nl heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de training(en) onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht ‘Meer dan een dak’ opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van ‘Meer dan een dak’ aanmelden voor een training/een privé consult. Door inschrijving aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van ‘Meer dan een dak’ De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding zijn vermeld of die we samen zijn overeengekomen.
 2. Bij aanmelding voor een cursus/consult middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de toeleveranciers tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 4.  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
 6. De betaaltermijn op facturen van meerdaneendak.nl is per ideaal en/of bij abonnementen per automatische incasso.
 7. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is afnemer in verzuim waardoor afnemer wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten à 15% over het openstaande bedrag van de factuur (inclusief BTW) verschuldigd is. Meerdaneendak.nl is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. Meerdaneendak.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.
 8. Indien meerdaneendak.nl een vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt en terzake geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is afnemer gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten aan Meerdaneendak.nl te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden en vastrecht, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde Honorarium, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaat.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de videotraining gevolgd worden.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de cursus omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@meerdaneendak.nl
 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online (video)training te annuleren.
 4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij ‘Meer dan een dak’ zelf anders bepaalt.
 5. De gevraagde stukken voor het privé consult moeten minimaal 2 werkdagen voor aanvang van het privé consult aanwezig zijn.

5 . Zichttermijn/ herroepingsrecht

6.      Indien er sprake is van een consumentenkoop goederen, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Meerdaneendak.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Meerdaneendak.nl De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Meerdaneendak.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

7.      Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde goederen en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals abonnementen van de door Meerdaneendak.nl e-learning – cursussen opleidingen en kennis.

8.      Op andere diensten, waarbij Meerdaneendak.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde leverancier van toepassing zijn.

9.       Het herroepingsrecht geldt niet voor: E-learning programma’s

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Meerdaneendak.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus, training/een privé consult van Meerdaneendak.nl tenzij aan opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Meerdaneendak.nl op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag ( het cursus bedrag).
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed. 
 4. Deelname aan trainingen /privé consult geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training/privé consult en de activiteiten binnen de training.
 5. Meerdaneendak.nl heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Meerdaneendak.nl kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Meerdaneendak.nl op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten. 
 6. Meerdaneendak.nl zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen/consult te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op social media kanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de training. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor afwijken van het uiterlijk van het huidige platform. ‘Meer dan een dak’ is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
 7. Indien en voor zover Meerdaneendak.nl aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Meerdaneendak.nl kan worden toegerekend. Meerdaneendak.nl is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal en privé consult wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal, van Driel Methode en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Gertie van Driel van Meerdaneendak.nl voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gertie van Driel is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 
 3. De e learning/ cursus, boeken en stappenplannen; meer dan een dak boven je hoofd en de ‘van Driel methode’ zijn auteursrechtelijk beschermd.