Vraag het Gertie

Algemene Voorwaarden ‘Meer dan een dak’

 • 18 februari 2021

Voor alle diensten geleverd door Gertie van Driel van Meer dan een dak een onderdeel van Buro ID3L, gevestigd in Cuijk, KvK nummer 17188226, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van: Workshop/ Training/ Webinar/Cursus/ van Driel methode en persoonlijke consulten. Hierna te noemen: ‘Meer dan een dak’ 

 Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Meer dan een Dak een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit. 
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt. 
 3. Onlinetraining: E-learning, Seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, van Driel Methode en persoonlijke consulten met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden en/of persoonlijke hulp op afstand 
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Meer dan een dak’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. 
 2. Een inschrijving voor een onlinetraining impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden. 

Artikel 3. Inschrijving, bevestiging consult en cursus 

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van ‘Meer dan een dak’ aanmelden voor deelname aan een training of persoonlijk consult. Door inschrijving voor een training of persoonlijk consult aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. 
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ‘Meer dan een dak’ komen slechts tot stand indien de aanmelding door ‘Meer dan een dak’ aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd. 
 3. ‘Meer dan een dak’ heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren. 
 4. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de training(en) onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht ‘Meer dan een dak’ opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever. 
 5. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van ‘Meer dan een dak’ aanmelden voor een training/een privé consult. Door inschrijving aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. 

Artikel 4. Prijsstelling 

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van ‘Meer dan een dak’ De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld. 
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het boek: Meer dan een dak boven je hoofd inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 
 3. Bij aanmelding voor een cursus/consult middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing. 
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven. 

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling 

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de videotraining gevolgd worden. 
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de cursus omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@meerdaneendak.
 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online videotraining te annuleren. 
 4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij ‘Meer dan een dak’ zelf anders bepaalt. 
 5. Een privé consult kan tot 48 uren voor aanvang kosteloos worden geannuleerd met uitzondering van 25 euro administratie kosten. Daarna is afzeggen niet meer mogelijk i.v.m. de voorbereidingen. Bij No shows volgt nimmer in restitutie 
 6. Afzeggingen van een privé consult door “Meer dan een dak” worden volledig gerestitutioneerd 
 7. De gevraagde stukken voor het privé consult moeten minimaal 48 uur voor aanvang van het privé consult aanwezig zijn. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. ‘Meer dan een dak’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus, training/een privé consult van ‘Meer dan een dak’ tenzij aan ‘Meer dan een dak’ opzet of grove schuld kan worden verweten. 
 2. ‘Meer dan een dak’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed. 
 4. Deelname aan trainingen /privé consult geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training/privé consult en de activiteiten binnen de training. 
 5. ‘Meer dan een dak’ heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. ‘Meer dan een dak’ kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden ‘Meer dan een dak’ op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van ‘Meer dan een dak’ hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten. 
 6. ‘Meer dan een dak’ zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen/consult te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op socialmediakanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de training. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor afwijken van het uiterlijk van het huidige platform. ‘Meer dan een dak’ is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist. 
 7. Indien en voor zover ‘Meer dan een dak’ aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die ‘Meer dan een dak’ kan worden toegerekend. Meer dan een dak’ is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade. 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal/privé consult wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal, van Driel Methode en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Gertie van Driel van ‘Meer dan een dak’ voorbehouden. 
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gertie van Driel is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Meer dan een dak’ en overeenkomsten tussen ‘Meer dan een dak’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet anders voorschrijft.